Szczegóły

 ETAP I

● NABÓR Innowacyjnych Pomysłów do projektu odbywa się zgodnie z terminami ogłoszonymi na stronie. Przewidywane są cztery tury naboru Pomysłów.

● Eksperci dokonują analizy i wstępnej oceny nadesłanych pomysłów na Wstępnej Karcie Oceny Projektu.

● Pozytywna ocena znajdująca się na Wstępnej Karcie Oceny, upoważnia Pomysłodawcę do udziału w procesie Preinkubacji. Warunkiem koniecznym do otrzymania pozytywnej oceny na Wstępnej Karcie Oceny Projektów jest uzyskanie min. 80% maksymalnej wartości punktów możliwych do uzyskania od wszystkich członków Komitetu Preinkubacyjnego.

 

 ETAP II

● PREINKUBACJA to niezbędna pomoc w postaci bezpłatnego doradztwa oraz udostępnienia zaplecza biurowego wraz z wyposażeniem. Etap ten rozpoczyna się zawarciem umowy o zachowaniu poufności między stronami.

● Proces preinkubacji zakończony zostaje stworzeniem przez Pomysłodawcę biznesplanu oraz prototypu Innowacyjnego Rozwiązania, przy współpracy z ekspertami Inkubatora.

● Decyzję o wejściu kapitałowym podejmuje Rada Projektowa, na podstawie wyniku Preinkubacji oraz osiągniętej liczby punktów na Szczegółowej Karcie Oceny Projektu.

 

 ETAP III

● WEJŚCIE KAPITAŁOWE polega na zasileniu kapitałowym projektu do kwoty 150 0000 euro, poprzez zawarcie umowy inwestycyjnej. Kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

● W oparciu o preinkubowane koncepcje biznesowe utworzona zostanie nowa spółka wraz z Inkubatorem.

● Inkubator będzie mógł objąć do 49,9% udziałów/akcji w kapitale zakładowym nowo utworzonej spółki.