Jakie wsparcie oferujemy?

W ramach Projektu Naukowy Inkubator Technologiczny na etapie preinkubacji oferuje m.in.:
● wsparcie w przygotowaniu strategii rozwoju, biznesplanu a także dokonaniu badao rynkowych dla 24 pozytywnie ocenionych projektów,
● wsparcie merytoryczne ekspertów,
● szkolenia z zakresu zakładania, organizacji i prowadzenia firmy,
● dostęp do infrastruktury biurowej wraz z wyposażeniem oraz mediami,
● pomoc w nawiązywaniu kontaktów z ekspertami, odbiorcami i dostawcami jeśli jest to niezbędne do wdrożenia technologii,
● wsparcie i szkolenia w zakresie regulacji prawnych (m.in. ochrona praw autorskich, patenty, analiza pomysłu),
● doradztwo marketingowe,
● inne usługi doradcze w zakresie założenia i zarządzania firmą.

Proces preinkubacji to poszukiwanie, selekcja i ocena pomysłu przez zespół ekspertów Inkubatora Naukowo-Technologicznego sp. z o.o.

Po okresie preinkubacji i przeprowadzeniu niezbędnych analiz i ekspertyz, inkubowane przedsięwzięcia zostaną poddane Szczegółowej Ocenie Projektu, na bazie której Rada Projektowa podejmie decyzję w sprawie wejścia kapitałowego do wspólnie utworzonego przedsięwzięcia, na bazie tych koncepcji biznesowych, które wykażą najwyższy potencjał ekonomiczny i rynkowy.

Zobacz też:
Jak działamy?
Kogo i czego szukamy?
Jak wygląda proces inwestycyjny?
Dla pomysłodawcy
Szczegółowy przebieg konkursu