Szczegółowy przebieg konkursu

 

ETAP I

NABÓR Innowacyjnych Pomysłów do projektu odbywa się zgodnie z terminami ogłoszonymi na stronie. Przewidywane są cztery tury naboru Pomysłów.

● Eksperci dokonują analizy i wstępnej oceny nadesłanych pomysłów na Wstępnej Karcie Oceny Projektu.

● Pozytywna ocena znajdująca się na Wstępnej Karcie Oceny, upoważnia Pomysłodawcę do udziału w procesie Preinkubacji. Warunkiem koniecznym do otrzymania pozytywnej oceny na Wstępnej Karcie Oceny Projektów jest uzyskanie min. 80% maksymalnej wartości punktów możliwych do uzyskania od wszystkich członków Komitetu Preinkubacyjnego.

 

ETAP II

PREINKUBACJA to niezbędna pomoc w postaci bezpłatnego doradztwa oraz udostępnienia zaplecza biurowego wraz z wyposażeniem. Etap ten rozpoczyna się zawarciem umowy o zachowaniu poufności między stronami.

● Proces preinkubacji zakończony zostaje stworzeniem przez Pomysłodawcę biznesplanu oraz prototypu Innowacyjnego Rozwiązania, przy współpracy z ekspertami Inkubatora.

● Decyzję o wejściu kapitałowym podejmuje Rada Projektowa, na podstawie wyniku Preinkubacji oraz osiągniętej liczby punktów na Szczegółowej Karcie Oceny Projektu.

 

ETAP III

WEJŚCIE KAPITAŁOWE polega na zasileniu kapitałowym projektu do kwoty 150 0000 euro, poprzez zawarcie umowy inwestycyjnej. Kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

● W oparciu o preinkubowane koncepcje biznesowe utworzona zostanie nowa spółka wraz z Inkubatorem.

● Inkubator będzie mógł objąć do 49,9% udziałów/akcji w kapitale zakładowym nowo utworzonej spółki.

Zobacz też:
Jak działamy?
Kogo i czego szukamy?
Jakie wsparcie oferujemy?
Jak wygląda proces inwestycyjny?
Dla pomysłodawcy